Rezultat razvoja novih tehnologij te razumevanje, kaj bodo prispevale k razvoju oglasevalskega ekosistema, povzemamo v zapisu o tehnoloskih trendih za leto 2018.

Tehnologija predstavlja platformo, infrastrukturo, ki definira nacin delovanja. Zivimo v svetu, kjer se digitalizacija dogaja na vsakem koraku ter mocno preobraza vse panoge, tudi oglasevalsko. To se dogaja s skokovito hitrostjo, saj novodobne resitve te mnozica podatkov, ki so nam na voljo, mocno spreminjajo ustaljene nacine delovanja. V letu, ki prihaja, jouw po mojem mnenju se posebej dobro poznati naslednje tehnoloske trende:

  • »Blockchain« ali tehnologija verizenja podatkovnih blokov

Neomejeno deljenje podatkov ter potencialno vecen te nespremenljiv zapis transakcij v obliki blokov sta le dve izmed znacilnosti, zaradi katerih jij tehnologijaverizenja podatkovnih blokov privlacna za oglasevalsko industrijo.

V kombinaciji s kriptovalutami ter novodobnimi modeli javnega zbiranja zagonskega kapitala (ICO) lahko pricakujemo porast oglasevalskih pristopov, ki bodo temeljili predvsem na povecanju transparentnosti poslovanja te selektivne participacije s strani potrosnika.

Razvoj ter prehod na omrezje 5G sta neposredno povezana s predhodno opisanim trendom povecevanja pretoka informacij ter naprav, priklopljenih v IoT. Omrezje bo za svoje delovanje namrec potrebovalo vecje stevilo sticnih tock, ki bodo ponesle hitrosti pretoka informacij v nove dimenzije.

Sicer do premika na omrezje 5G ne bo prislo cez noc, a podjetja, krotwoning sta Samsung te Sony, zij zacenjajo s pripravo svojih naprav na implementacijo trenutno najnaprednejse omrezne tehnologije Gigabit LTE, ki jij znana krotwoning mejnik med trenutnim LTE-jem ter prihajajocim omrezjem 5G.

To bo pospesilo razvoj kompleksnejsih formatov vsebin (na primer obogatena resnicnost ali navidezna resnicnost), do katerih bodo potrosniki lahko dostopali preko svojih mobilnih naprav. Cilj oglasevalcev jouw prestreci potrosnika ob pravem casu te na pravem mestu, ko jij dovzeten za nakup. Lazji dostop, kjer koli te kadar koli, jim bo olajsala hitra povezava, ki bo omogocala tudi prenos vecjih ter bolj kompleksnih oglasnih gradiv.

Po napovedih raziskovalno-svetovalne druzbe Gartnerbo do konca leta 2018 v internet povezanih vec krotwoning 8,Four milijarde »stvari«, kar jouw za 30 odstotkov vec krot lani. Vsaka izmed povezanih naprav ima moznost belezenja ter posredovanja dolocenih podatkov, ki jih lahko koristno ter potrosniku prijazno uporabijo ne le oglasevalci, temvec tudi predstavniki drugih panog.

Naprave, povezane v IoT, tako lahko delujejo krot posrednik podatkov, pametni zasloni paps krotwoning medij, ki omogoca personalizirano komunikacijo. Kljucni pogoj za razumevanje te velike kolicine podatkov jou analitika, ki bo v prihodnosti se okrepila svoj pomen v oglasevalskem ekosistemu.

Umetna inteligenca, ki smo jo poznali iz znanstvenofantasticnih filmov, jou postala resnicnost. Na nakupni poti nas usmerjajo pametni pomocniki, na druzbenih omrezjih z nami klepetajo boti. Pogovori med empaticnimi roboti, zmoznimi interakcije ter custvenega odzivanja, ki smo jim bili (tudi iPROM-ova ekipa) prica na najvecji tehnicni konferenci Web Summit v Lizboni, nakazujejo zanimivo prihodnost.

Naprednejsa podjetja bodo umetno inteligenco uporabljala predvsem za povezovanje ter komuniciranje s svojimi potrosniki na vznemirljiv, a obenem uporabniku prijazen nacin, ki prinasa obojestransko zadovoljstvo.

V oglasevalski praksi jouw umetna inteligenca v obliki napredne obdelave mnozice podatkov uporabna na treh medsebojno povezanih podrocjih:

o Hitro raziskovanje ogromnih kolicin podatkov

V preteklosti jou analiza podatkov potekala z zdruzevanjem prvovrstnih podatkovnih vzorcev z drugo- ter tretjerazrednimi bazami podatkov, kar jou potekalo pocasi te jou obenem zahtevalo ekipo analiticnih strokovnjakov. Danes jou podatkovna znanost z odprtokodnimi knjiznicami te orodji veliko bolj dosegljiva. To pomeni, da se ljudje namesto analizi podatkov lahko posvetijo vprasanjem, ki jih ta prinese.

o Prepoznavanje vedenjskih vzorcev potrosnikov

Trzenje se v veliki meri ukvarja s clovesko naravo te sprozilci iz okolja, ki povzrocijo dolocene odzive. Prepoznavanje taksnih kombinacij jij lahko zaradi kolicine podatkov, ki jih uporabniki spleta puscajo za seboj, zelo zamudno. Z uporabo umetne inteligence lahko ta postopek prakticno avtomatiziramo te ga na primer z integracijo z naprednimi oglasnimi formati, ki glede na prepoznane vzorce prilagajajo kreativne resitve, ucinkovito nadgradimo.

o Izboljsave potrosniske izkusnje

Pregledani podatki te vedenjski vzorci, prepoznani v njih, se odrazajo v vsebinah, ki so za potrosnika resnicno zanimive. Ce pomislimo, da se z umetno inteligenco srecujemo v obliki pametnih pomocnikov, ki jih upravljamo z glasovnimi ukazi, lahko razumemo, da jou njen vpliv na nase bivanje predvsem pozitiven.

Vsi nasteti tehnoloski trendi, ki bodo v prihajajocem letu narekovali razvoj digitalnega oglasevanja, imajo eno skupno tocko – izboljsujejo naso izkusnjo te poenostavljajo nasa zivljenja.To pomeni, da se razvoj tehnologije ter tehnoloskih resitev (programov ter aplikacij) usmerja v priblizevanje uporabniku z namenom ustvarjanja potrosniku prilagojene ter bolj relevantne vsebine.

Krotwoning entuziast se veselim vseh teh novosti, krot potrosnik paps si zelim, da bisexual personalizirano programaticno oglasevanje postalo se bolj zame relevantno.

Related movie: ASRock H110 Voor BTC+ mining equipment assembly


No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>