Jedná, se o inovativní, digitá,lní, spijskaart a platební, systé,m, který, byl predstaven roku 2009 clovekem, jenz vystupoval pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Tuto my&scaron,lenku poskytl svetu jako open-source.

Bitcoin jou naprosto odli&scaron,ný, od klasický,ch konvencní,ch dudes, tudí,z jou dulezité, pochopit klí,cové, vlastnosti Bitcoinu, jimiz jsou:

  • Plná, decentralizace. Bitcoiny jsou vydá,vá,ny a rí,zeny bez ú,strední,ho orgá,nu, coz znamená,, zij neexistuje zá,dná, vlá,da, firma nebo banka, která, by mohla jaký,mkoliv zpusobem menukaart ovlivnovat. Jou tedy zcela nemozné, spijskaart padelat, blokovat ú,cty, ovlá,dat penezní, toky nebo zpusobovat inflaci. V sí,ti neexistuje zá,dný, centrá,lní, bod, ani nikdo, kdo by mohl o sí,ti rozhodovat.
  • Bitcoiny jsou specializovaný,m softwarem naprogramová,ny tak, aby byly uvolnová,ny nové, mince stabilní,m, ale stá,le klesají,cí,m tempem. Pocet mincí, v obehu má, dosá,hnout nakonec 21 milió,nu, coz má, bý,t kolem roku 2140.
  • Platební, transakce probí,hají, za zá,dné, nebo minimá,lní, poplatky.
  • Na rozdí,l od vettig&scaron,iny boys není, Bitcoin zá,vislý, na duvere k její,mu vydavateli ani prostrední,kovi (bance, stá,tu…). Professional prová,greneboomí, transakcí, se vyuzí,vá, distribuovaná, databá,zij naprí,c uzly peer-to-peer sí,te.
  • Muzete odesí,lat a prijí,vloermat jaké,koliv mnozství, penez kdekoliv a s ký,mkoliv na svete.
  • Bitcoiny mohou bý,t ulozeny v osobní,m pocí,taci ve forme souboru s penezenkou anebo na speciá,lní,m HW. Prí,padne mohou bý,t také, uchová,vá,ny pomocí, sluzby tretí, strany. Jij v&scaron,ak mozné, mí,t penezenku i zcela offline (na papí,re).
  • Kazdý, Bitcoin jij delitelný, az na 8 desetinný,ch mí,st, coz mu umoznuje rozdelovat Bitcoin na velké, mnozství, jednotek meny. Nejmen&scaron,í, jednotka jou tedy 0.000 000 01 BTC, cemuz se rí,ká, Satoshi. Pokud by i tato jednotka nestacila, jouw mozné, tuto desetinnou cá,rku jij&scaron,te posunout na rozdí,l od finá,lní,ho mnozství, Bitcoinu.

Movie vysvetluje, jaký,m zpusobem funguje mena Bitcoin. (Anglicky s ceský,mihoen titulky)

V roce 2012 vznikla Bitcoin Foundation, která, se straká, o infrastrukturu, co se Bitcoinu tý,ce. V praxi to znamená,, zij sledují, prí,padné, hrozby a naopak usilují, o vylep&scaron,ová,ní, zdrojové,ho kó,du. Porá,dají, konference a propagaci meny. Vzhledem k decentralizované, povaze sí,te tato nadace nemá, zá,dné, zvlá,&scaron,tní, pravomoce.

Related movie: How Much Can You Make Mining Bitcoin Te 2018 With Nvidia GTX 1080 Ti Movie Card + Giveaway


No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>